എവിടെത്തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലെ-ന്തവിടെല്ലാം ഡിങ്കന്‍റെ ലീലമാത്രം !ചോര പൊടിക്കാതെ ലോകം കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിങ്കന്റെ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ !:P

Posted by Rejeesh Palavila on Wednesday, 3 February 2016
 

Welcome to our newest batch of Dinkoism priests. Here are your certificates #2051 to #2060. May Lord Dinkan guide you to...

Posted by Holy Dinkan Religion on Monday, 15 February 2016
 

PROOF #391 THAT DINKOISM IS THE WORLD’S GREATEST RELIGION

Posted by Holy Dinkan Religion on Saturday, 13 February 2016
 
 

#വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്_ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് #NASA #Dinkan

Posted by Libin Thathappilly on Sunday, 7 February 2016
  • Dinkan
  • Dinkan
  • Dinkan
  • Dinkan
  • Dinkan